Onze organisatie

Dichtbij biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar in de regio Vijfheerenlanden, Asperen, Culemborg en Tiel. Met maar liefst 70 locaties, waarvan 10 kinderdagverblijven, 23 peuteropvang locaties, 34 vestigingen voor buitenschoolse opvang en een gastouderbureau is er altijd een locatie dicht bij jou.

Organisatiestructuur

Er werken circa 500 medewerkers bij onze opvanglocaties, het servicebureau en het gastouderbureau. Naast bestuurder Yvonne Schubad bestaat het managementteam uit een directeur Bedrijfsvoering, manager HR, manager Kinderopvang en manager Pedagogiek & Kwaliteit. Onze medewerkers op het servicebureau worden ondersteund door een manager planning, manager financiën, manager communicatie en projectleider ICT. De medewerkers op de opvanglocaties worden ondersteund door 13 clustermanagers. Het gastouderbureau bestaat uit een coördinator en twee bemiddelingsmedewerkers.

Dichtbij kinderopvang bestaat sinds 1 januari 2023. Wij zijn ontstaan uit de fusie van SKV (Vianen), SKPC (Culemborg) en SKCN (Leerdam). Gezamenlijk bouwen we aan een organisatie waarin de kwaliteit van de dagelijkse opvang centraal staat. Zorg en aandacht voor medewerkers en goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend.

Onze Raad van Toezicht (RvT)

Onze RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast vervult de raad van toezicht een klankbordfunctie en staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het bestuur.
De huidige RvT van onze organisatie bestaat uit leden van de oorspronkelijke organisaties SKV, SKPC en SKCN. Dit zijn:

Medewerkers maken het verschil

Kinderen verdienen een plek waar ze volledig zichzelf kunnen zijn en zich geborgen voelen. Blije gezichten: daar doen we het voor! Elke opvang van Dichtbij is een veilige haven voor jouw kind. Onze pedagogisch medewerkers maken hierin het verschil. Zij hebben niet alleen een groot hart en warme armen voor een knuffel, maar ook de juiste kennis en deskundigheid om te weten wat jouw kind nodig heeft. Kinderopvang is een vak en de deskundigheid van onze medewerkers is een grote meerwaarde. Doordat iedere medewerker eigen kwaliteiten en talenten meebrengt, doet je kind een schat aan ervaringen op.

Onze pedagogisch medewerkers worden begeleid en gecoacht door hun clustermanager. Een pedagogisch coach ondersteunt het werk inhoudelijk. Ook stimuleren we onze medewerkers zich te blijven ontwikkelen, met een divers opleidingsaanbod. De medewerkers worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad.

Oudercommissie en Centrale Oudercommissie

Op onze opvanglocaties worden ouders vertegenwoordigd door een oudercommissie, waarmee zij inspraak hebben in het beleid van Dichtbij. Oudercommissies zijn een waardevol klankbord voor onze organisatie. Ze geven ons gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kwaliteit en pedagogisch beleid. Dit helpt om onze opvang zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van kinderen en ouders. Het streven is om een Centrale Oudercommissie te vormen, waarin vanuit elke opvanglocatie een lid uit de oudercommissie wordt vertegenwoordigd. De oudercommissies zijn per e-mail bereikbaar. Gegevens zijn op te vragen bij de clustermanager.

Maatschappelijke kinderopvang

Elk kind is welkom bij Dichtbij. Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zijn we er voor iedereen. Voor de jongste kinderen spelen we een belangrijke rol in het stimuleren van de algemene ontwikkeling. De oudere kinderen bieden we uitdaging en ondersteuning in de brede talentontwikkeling. Voor ouders is onze organisatie dienstverlenend in het combineren van werk en gezin en in het bieden van opvoedondersteuning. Heeft jouw kind een extra zetje of iets meer zorg nodig? Dan hebben we daar genoeg aandacht voor, bijvoorbeeld in onze VE-groepen. In deze groepen helpen we peuters die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben met voorschoolse educatie.

Voor kinderen zorgen we samen. Dit betekent dat we streven naar een goede band met de ouders en kinderen, onze medewerkers en samenwerkingspartners. We slaan de handen ineen, zoeken verbinding met scholen, gemeenten en sportorganisaties en vormen een onderdeel van de gemeenschap en wijk. We zijn een regionale organisatie, maar blijven graag klein. Dichtbij dorpskernen en scholen, dus dicht bij jou.

Branchevereniging

Wij zijn aangesloten bij Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). BMK behartigt onze belangen. www.maatschappelijkekinderopvang.nl.

Gedragscodes

De beleidsuitgangspunten van Dichtbij kinderopvang vind je in onze gedragscodes. Deze gelden voor alle medewerkers (inclusief stagiaires), het management en bestuur van onze organisatie en voor onze klanten en bezoekers.

Gedragscodes:

4.6 Gedragscode Integriteitszaken (klokkenluiden) (binnenkort beschikbaar)

4.7 Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag (binnenkort beschikbaar)